เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัวและ เข้าใจข้อตกลงของห้องร่วมกัน ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
1
14 – 15
 .ค. 58
โจทย์ :
การปรับตัวและสร้างความไว้วางใจ

Key  Questions
นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น?
- ที่โรงเรียนกับที่บ้านเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
Wall  Thinking : ใบงานภาพวาดวันแรกที่หนูมาเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง กูจี กูจี
- เพลง “สวัสดี”
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง กูจี กูจี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีตัวละครใดบ้าง ?” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร ?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โรงเรียนของเราและเชื่อมโยงเข้าสู่สถานที่ต่างๆ ภายในห้องเรียนอนุบาล 2  รอบๆ อาคารเรียน
ใช้ : 
 นักเรียนเดินสำรวจรอบๆ อาคารเรียน
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สวัสดี”
ครูแนะนำเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ 3 คนคือ พี่หนูยิ้ม พี่ดิน และพี่การ์ฟิวส์
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น ?” “เราจะแนะนำเพื่อนได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการแนะนำตัวเพื่อนใหม่ให้รู้จักกัน
ใช้ : นักเรียนวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
วาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน
ความรู้
สามารถปรับตัว เข้าใจข้อตกลงของห้องร่วมกัน ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2558 พี่ๆอนุบาล 2 ต่างตื่นกับการเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียนโดยรอบบ้านพี่มัธยมฯ เกิดคำถามต่างๆมากมายจากความสงสัย ใคร่รู้ ของเด็กๆ ที่น่าสนใจได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ครูครับขุดบ่อน้ำไว้ทำไม? คอกเล็กๆทีมีไม้ล้อมรอบเอาไว้ทำไมค่ะ? พี่มัธยมฯจะเลี้ยงปลาแน่ๆเลยค่ะ และอาจจะเลี้ยงกบก็ได้ค่ะ เพราะพวกเราเคยเห็นครับ และเป็นครั้งแรกที่พี่ๆอนุบาล 2 ปรับวิถีในช่วงบ่ายที่เปลี่ยนจากการนอนพักกลางวัน เป็นการ Body Scan ที่เด็กๆนั้นได้งีบหลับ
    ครั้งแรกก็สามารถทำได้ดีทีเทียวค่ะ

    ตอบลบ