เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฟันได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
8
29 มิ.ย. -3 ก.ค.58
โจทย์ :
โครงสร้าง
- ฟัน
- เหงือก
- เนื้อฟัน
- เคลือบฟัน ฯลฯ

Key  Questions
ถ้าเราไม่มีเหงือกฟันจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
 Think  Pair Share : 
โครงสร้างของฟัน
 Black board Share : ภาพโครงสร้างของฟัน
Wall  Thinking : ปะติดภาพฟันของหนู
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ คือ กระบะทราย
ภาพ
- คำคล้องจอง ฟ.ฟัน“
- นิทานเรื่อง “ฟ ฟันอาบน้ำ”
- บัตรคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ   เช่น กา ขา คน งา ฯลฯ

วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำแบบจำลองฟันมาให้นักเรียนสังเกตและได้สัมผัส
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าฟันมีลักษณะเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพโครงสร้างของฟัน
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- วิทยากรเล่าเกี่ยวกับโครงสร้างของฟันให้นักเรียนฟังร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “โครงสร้างของฟันประกอบด้วยอะไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากวิทยากร
ใช้ :
นักเรียนปะติดภาพฟันของหนู
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ คือ กระบะทราย ใส่ส่วนต่างๆของฟันลงไป
- แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม
- นักเรียนร่วมกันต่อภาพจิ๊กซอโครงสร้างของฟัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าเราไม่มีเหงือกฟันจะเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเตรียมบัตรคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ   เช่น กา ขา คน งา ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามคำศัพท์ที่เตรียมไว้ร่วมกันจนครบทุกตัวอักษร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าคำศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันท่องคำคล้องจอง ฟ.ฟัน“
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้ฟังจากวิทยากร
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
- วาดภาพโครงสร้างของฟัน
- ปะติดรูปภาพฟันของหนู
ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฟันได้
- สามารถอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ   เช่น กา ขา คน งา ฯลฯ ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป วีดีโอ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสำรวจอวัยวะภายในช่องปาก
ทักษะการคาดเดา
สามารถคาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 8 แล้วค่ะสำหรับการเรียนรู้ของพี่อนุบาล 2 เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของฟันภายนอก ผ่านการเล่านิทานเชื่อมโยงสู่โครงสร้างของฟัน
  เด็ก ๆ สามารถบอกได้ว่าฟันของเราต้องติดกับเหงือกมีสีชมพู สีแดง มีตัวฟันที่แข็ง แล้วก็เนื้อฟันมีสีขาว จากนั้นเด็ก ๆ ได้สำรวจฟันของตนเองเหมือนเช่นทุก ๆ
  สัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมกับการฝึกอ่านคำ สามารถที่จะออกเสียงที่ชัดเจนขึ้น เช่น ช้าง วัว คุณครูและเด็ก ๆ ได้เดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน ขณะที่เดิน
  พี่ฟอร์ด : ครูครับผมเอากิ่งไม้มาทำเป็นฟันได้ครับ เหมือนงาช้างเลย
  พี่โอบอ้อม : หนูทำเป็นเขี้ยวยักษ์ได้ค่ะ
  ทุกคนต่างสนุกสนานกับการหา สิ่งของที่จะทำเป็นฟันของตนเองค่ะ และเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เด็กๆ ทดลองนักกระโดดร่ม ในแต่ละกิจกรรมที่เด็กๆ ต่างให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ