เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาฟัน เช่น การแปรงฟันถูกวิธี การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
10
13-17 ก.ค. 58
โจทย์ :
การดูแลและบำรุงรักษา
- วิธีการแปรงฟัน
- การเลือกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน
- การเลือกรับประทานอาหาร
Key  Questions
 เราจะทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพฟันที่ดี?

เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาฟัน
 Think  Pair Share : การดูแลและบำรุงรักษาฟัน
Black board Share : เสนอเมนูอาหาร
Wall  Thinking : ประดิษฐ์ที่เก็บแปรงสีฟัน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- แบบจำลองฟัน พร้อมแปรงสีฟัน
- คลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง “ฟ ฟันสวยจัง”
- แปรงสีฟันแบบต่างๆ และยาสีฟัน
- นิทานเรื่อง “หนูนิดชอบทานผัก”

วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “คุณฟองนักแปรงฟัน”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพฟันที่ดี?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
ใช้ :
นักเรียนเขียน web การดูแลและบำรุงรักษาฟัน
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำแบบจำลองฟัน พร้อมแปรงสีฟัน มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้นักเรียนได้ดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราควรแปรงฟันวันละกี่ครั้ง เพราอะไร?
- นักเรียนแต่ละคนออกมาทดลองการแปรงฟันที่ถูกวิธี
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้จักอาหารอะไรบ้าง ทำจากอะไร?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพฟันที่ดี?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนู “เมี่ยงผลไม้” พร้อมกับสนทนาเกี่ยวกับเครื่องปรุงอุปกรณ์ / ขั้นตอนการประกอบอาหารดังกล่าว
- ครูและนักเรียนร่วมรับประทานอาหารเมนู “ขนมตาล”
ใช้ : นักเรียนประกอบอาหารเมนู “เมี่ยงผลไม้”

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเตรียมบัตรคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ เช่น รา ณา ฑา  ฯลฯ
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรด ต ถ ท ธ น ล ส เช่น รา ดา ตา ถา นา ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามคำศัพท์ที่
เตรียมไว้ร่วมกันจนครบทุกตัวอักษร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าคำศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม :          
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูนิดชอบทานผัก”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้ฟัง
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน
- แสดงความคิดเห็นเมนูอาหาร
ชิ้นงาน
- เขียน web การดูแลและบำรุงรักษาฟัน
- ประกอบอาหารเมนู “ขนมตาล”ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน เช่น การแปรงฟันถูกวิธี ได้
- สามารถอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ เช่น รา ณา ฑา  ฯลฯได้
- สามารถอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรด ต ถ ท ธ น ล ส เช่น รา ดา ตา ถา นา ฯลฯ
ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป วีดีโอ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสำรวจอวัยวะภายในช่องปาก
ทักษะการคาดเดา
สามารถคาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
   - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจ
  ช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมภาพตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 10 สำหรับการเรียนรู้ของพี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการบำรุงฟัน เด็ก ๆ ได้ฟังนิทาน เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคุณครู
  คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพฟันที่ดี ?” ทุกคนต่างตอบและให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้อย่างดี เช่น
  พี่แก้ม : ดื่มนมจะได้บำรุงฟันค่ะ
  พี่นโม : ต้องไปพบหมอฟันด้วยครับ
  พี่เป้ : เราต้องกินผักครับ ฟันแข็งแรง
  พี่บอส : กินผลไม้ครับ ฟันเราแข็งแรง
  พี่การ์ฟิวส์ : สำรวจฟันตนเองทุกวันครับ
  จากนั้นเด็ก ๆและผู้ปกครองที่น่ารักมาร่วมเรียนรู้ร่วมกันในการทำ “ขนมตาล” เด็กๆสนุกและอิ่มอร่อยกับเมนู ขนมตาล มากค่ะ อีกทั้งยังได้นำไปแบ่งปันให้กับน้องอนุบาล 1 คุณครูและพี่ ๆ ในโรงเรียนอีกด้วยค่ะ วันต่อมาเด็ก ๆ ได้ฝึกแปรงฟันตามวิธีที่ถูกต้องของขั้นตอนการแปรงฟันเพื่อสามารถที่จะดูแลรักษาฟันของตนเอง
  อีกทั้งสัปดาห์นี้ โรงเรียนได้มีกิจกรรมดำนา ทั้งคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ร่วมกันเรียนรู้ในการปักดำต้นข้าวที่แลงนาของโรงเรียน ทั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและสนุกสนามของทุกๆ คน พี่อนุบาล 2 สนุกมากค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมดำนา สามารถทำได้ดีค่ะ

  ตอบลบ