เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

Week12

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด Quarter ให้ผู้อื่นเข้าใจได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
12
27-29 ก.ค. 58

โจทย์ :
เผยแพร่ความเข้าใจ

Key  Questions
เราจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย แมงกินฟัน
Round Rubin  :การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
Show and Share : นำเสนอผ่านละคร “อาณาจักรแมงกินฟัน” /เต้นประกอบเพลง “ฟ.ฟันสวยจัง”
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ฟ.ฟันสวยจัง”
- อุปกรณ์การแสดงละคร เช่น เสื้อผ้า ขนม ลูกอม เก้าอี้ ฯลฯ
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันซ่อมละครเรื่อง “อาณาจักรแมงกินฟัน” / เต้นประกอบเพลง “ฟ.ฟันสวยจัง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ในการเปิดบ้านอนุบาลในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :
นำเสนอละคร / เต้นประกอบเพลงให้กับคุณครู ผู้ปกครอง พี่ๆและน้องในโรงเรียน
ร่วมชื่นชมความงอกงามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.1/58
วันพุธ

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 ณ วัดหนองผองค์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้
- เตรียมการแสดงสรุป Q.1/58


ความรู้ :
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาตลอด Quarter ให้คนอื่นเข้าใจได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  การคิดสร้างสรรค์ละคร เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสำรวจอวัยวะภายในช่องปาก
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ใน Q.1/58 ทั้งคุณครูและเด็กๆ ร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.1 และร่วมกันออกแบบรูปแบบการนำเสนอให้กับผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับที่เด็กๆได้เรียนรู้มา ซึ่งพี่อนุบาล 2 ได้ช่วยกันแสดงละครเรื่อง แมงกินฟัน และเต้นประกอบเพลง “ฟ.ฟันสวยจัง” ได้แสดงร่วมกันกับพี่ประถม ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีผู้ปกครองและคุณครูที่น่ารักร่วมให้กำลังใจและชื่นชมความงอกงามของเด็กๆ ร่วมกัน หลังเสร็จกิจกรรมทั้งคุณครู ผู้ปกครองและเด็กๆร่วมกันห่อข้าวมารับประทานด้วยกันค่ะ และร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่วัดหนองผองค์

    ตอบลบ