เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
3
25-29 พ.ค.58
โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ/สร้างฉันทะในการเรียนรู้
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้

Key  Questions
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?

เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่อยากเรียนรู้ ใน Q.1/58
Blackboard  Share : ชื่อ หน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอการ์ตูน“การผจญภัยในอาณาจักรฟัน”
- บัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานการออกเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)

วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะของอวัยวะในช่องปากของตนเองโดยการส่องกระจก  
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” “นักเรียนมีฟันกี่ซี่ และเคยฟันหักหรือหลุดออกไปบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน
“การผจญภัยในอาณาจักรฟัน”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ดู
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวละครที่ชอบจากการดูคลิปวีดีโอ
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องปากที่สำคัญต่อการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะที่เราออกเสียงตามตัวอักษร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
เชื่อม :
ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพ สิ่งที่อยากเรียนรู้
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าชื่อ หน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Q.1/58

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับการดู คลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง “การผจญภัยในอาณาจักรฟัน”
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งชื่อหน่วย
- แสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมการฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย

ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปันดินน้ำมันตัวละครที่ชอบ

ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
- สามารถออกเสียงตัวพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ) ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป วีดีโอ รวมทั้งสามารถ เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้

-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสำรวจอวัยวะภายในช่องปาก

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

 


1 ความคิดเห็น:

 1. เป็นสัปดาห์แรกที่พี่ๆอนุบาล 2 เข้าสู่การเรียนรู้ Q.1/2558 คุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน จากนั้นครูให้เด็กๆได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูน เรื่อง แมงกินฟัน ซึ่งสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีแววตาความตื่นเต้น และตั้งใจชมวีดีโอเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นคุณครูได้ตั้งคำถามกับเด็กๆว่า “เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” หลายคนสามารถบอกเล่าความรู้สึกได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น
  พี่หนุน : คุณครูครับที่ฟันดำ เพราะว่ากินแต่ขนมหวานๆ
  พี่โอบอ้อม : ถ้าเราไม่แปรงฟัน ฟันก็จะผุค่ะ
  พี่เต้ : เราต้องแปรงฟันทุกวันครับ
  พี่หนูยิ้ม : หนูเคยปวดฟันค่ะ แล้วต้องให้หมอถอนฟันออกค่ะ
  อีกทั้งเด็กๆ ได้สำรวจฟันของตนเองว่ามีฟันทั้งหมดกี่ซี่ และฟันของแต่ละคนเป็นอย่างไร เด็กๆ ดูตื่นเต้นและสนใจมากในการสำรวจฟันและสามารถบอกเล่าให้กับเพื่อนๆ เกี่ยวกับฟันของตนเองได้ดี อีกทั้งในสัปดาห์นี้คุณครูสอดแทรกการออกเสียงคำศัพท์ ให้เด็กๆได้ฝึกออกเสียงคำที่มีความหมาย หลังจากนั้นคุณครูให้แต่ละคนได้วาดภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ใน Q.1/58 ปรากฏว่าเด็กๆอยากจะเรียนรู้เรื่องฟันเป็นส่วนใหญ่ มีบางคนที่อยากเรียนรู้เรื่อง ปลา และ โรงพยาบาลค่ะ แล้วเด็กๆได้ร่วมกันตั้งชื่อหน่วย และได้ชื่อหน่วย “แมงกินฟัน” ค่ะ

  ตอบลบ