เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และเห็นความสำคัญของฟันได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
9
6-10 ก.ค. 58
โจทย์ :
หน้าที่ของฟัน

Key  Questions
ฟันมีความสำคัญอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
 Think  Pair Share : หน้าที่ของฟัน
Black board Share : หน้าที่ของฟัน
Wall  Thinking : นิทานเล่มเล็ก ฟ ฟันของเรา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “ฟ ฟันของเรา”
- เพลง “ฟ ฟันสวยจัง”
- เมล็ดถั่วใส่ในถุงพลาสติก
- เมล็ดถั่ว
- แอปเปิ้ล ชมพู่ ละมุด ฯลฯ
วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ฟ ฟันของเรา”
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจฟันของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดฟันมีความสำคัญอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังและกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนทำนิทานเล่มเล็ก ฟ ฟันของเรา
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำผลไม้ต่างๆ มาให้นักเรียนสังเกต
เช่น แอปเปิ้ล ชมพู่ ละมุด ฯลฯ
 - ครูใช้คาถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร และคิดว่าจะนำมาทำอะไร?” “ผลไม้มีประโยชน์อย่างไร และมีรสชาติเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สังเกต
ชง :
- ครูให้นักเรียนจับคู่ 2 คนแล้วเลือกผลไม้ที่
ตนเองชอบ  1 อย่าง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะแบ่งผลไม้อย่างไร โดยที่ไม่ใช้มือ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำเมล็ดถั่วที่มีเปลือกแจกให้นักเรียนแต่ละคน คนละ 10 เม็ด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะนำเมล็ดถั่วออกจากเปลือกได้อย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันรูปเมล็ดถั่วกับฟัน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเตรียมบัตรคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ เช่น จาน ฉา ชา ซา  ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามคำศัพท์ที่เตรียมไว้ร่วมกันจนครบทุกตัวอักษร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าคำศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฟ ฟันสวยจัง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวสิ่งที่ได้ฟังจากวิทยากร
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
- นิทานเล่มเล็ก ฟ ฟันของเรา
- ปั้นดินน้ำมันรูปเมล็ดถั่วกับฟัน


ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และเห็นความสำคัญของฟันได้
- สามารถอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ เช่น จาน ฉา ชา ซา  ฯลฯ
ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสำรวจอวัยวะภายในช่องปาก
ทักษะการคาดเดา
สามารถคาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 9 แล้วค่ะสำหรับการเรียนรู้ของพี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของฟัน คุณครูเล่านิทาน และเล่นเกม แกะเมล็ดถั่ว เด็กๆต่างสนุกสนานกับการทำกิจกรรม พร้อมทั้งสารมถบอกได้ว่าฟันของเราทำหน้าที่อะไร แล้วถ้าเราไม่มีฟันจะเป็นอย่างไร?
  พี่ต้นกล้า : ถ้าเราไม่มีฟัน เราก็ต้องทำทุบเมล็ดถั่วให้ละเอียดแล้วค่อยกินครับ
  พี่แก้ม : เราก็ต้องค่อย ๆ กลืนอาหารช้า ๆค่ะ
  พี่มินทร์ : ไม่มีฟันเราก็จะพูดไม้ชัดค่ะ
  พี่นโม : เราใช้ฟันเคี้ยวอาหารครับ
  พี่การ์ฟิวส์ : เราใช้ฟันไว้กัดถั่วได้ครับ
  มากมายหลากหลายคำตอบที่เด็ก ๆ สามารถให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในสัปดาห์นี้เด็ก ๆ ยังได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้การสาวไหมของพี่ป. 3 ด้วยค่ะ การสำรวจฟันและการฝึกอ่านออกเสียงก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ของการเรียนรู้ ซึ่งพี่อนุบาล 2 สามารถทำออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ