เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

week11

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย แมงกินฟันเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
11
20-24 ก.ค. 58

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้

Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย แมงกินฟัน?
- เราจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย แมงกินฟัน
Blackboard  Share : สิ่งที่ได้เรียนในหน่วย “แมงกินฟัน”
Think  Pair Share :สิ่งที่อยากเรียนรู้ผ่านมาในหน่วย “แมงกินฟัน”
Round Rubin  :การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
Mind Mapping : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หน่วย “แมงกินฟัน”
Show and Share : สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.1/58

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บัตรคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว เช่น บา ป่า ผา ฝา ฯลฯ
- เพลง “ฟ.ฟันสวยจัง”

วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเตรียมบัตรคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว เช่น บา ป่า ผา ฝา ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามคำศัพท์ที่เตรียมไว้ร่วมกันจนครบทุกตัวอักษร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าคำศัพท์แต่ละคำอ่านออกเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “แมงกินฟัน”
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “แมงกินฟัน”
วันพุธ (1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ฟ.ฟันสวยจัง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำไปปรับใช้จากการเรียนรู้
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย แมงกินฟันให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง
สรุปองค์ความรู้ Q.1/58
ใช้
 -นักเรียนซ้อมการแสดงเต้นประกอบเพลง “ฟ.ฟันสวยจัง”
- นักเรียนซ้อมละครเรื่อง “อาณาจักแมงกินฟัน”

วันศุกร์ (1 ชั่วโมง )
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย แมงกินฟัน ” ทบทวนความเข้าใจอีกครั้ง
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำไปปรับใช้
- เตรียมการแสดงสรุป Q.1/58

ชิ้นงาน
วาดภาพสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “แมงกินฟัน”
ความรู้ :
- สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วย แมงกินฟันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เห็นคุณค่าและสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
- สามารถอ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว เช่น บา ป่า ผา ฝา ฯลฯ
ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสำรวจอวัยวะภายในช่องปาก
ทักษะการคาดเดา
สามารถคาดเดาคำตอบและคาดเดาได้อย่างสมเหตุผล มีความเป็นไปได้
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ ๆ อนุบาล 2 คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “แมงกินฟัน”? แล้วเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ? ซึ่งแต่ละคนต่างตอบพร้อมให้เหตุผลจากความเข้าใจของตนเองได้ดี อย่างเช่น
  พี่หยก : หนูมีฟันแข็งแรงและใช้เคี้ยวอาหารค่ะ
  พี่มินทร์ : ต่อไปหนูจะแปรงฟันหลังกินขนมค่ะ
  พี่ป๋อ : จะแปรงฟันทุกวัน ถ้าไม่แปรงจะทำให้เราฟันดำครั
  พี่ดิน : เรายังกินขนมได้ใช่ไหมครับ
  พี่ต้นกล้า : กินขนมได้ แต่ต้องแปรงฟันด้วย ถ้าไม่แปรงก็จะปวดฟันครับ
  คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.1/58 และร่วมกันพูดคุยถึงสิ่งที่จะถ่ายทอดความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาผ่านละครและเพลง ตลอดทั้งสัปดาห์เด็ก ๆ เตรียมซ้อมการแสดง ทุกคนกระตือรือร้นฝึกซ้อมเป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ