เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และอยากเรียนรู้ โดยให้เหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
4
1-5 มิ.ย.58

โจทย์ :
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

Key  Questions
 นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟัน ?

เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
Think  Pair Share สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Black board Share :สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Wall  Thinking : วาดภาพรูปปากและฟัน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “ฟ.ฟัน”
- บัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานเพดาน (จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ)
วันจันทร์ (1 ชั่วโมง)

หยุดวันวิสาขบูชา

วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ฟ.ฟัน” ให้นักเรียนฟัง
- ครูให้นักเรียนสำรวจอวัยวะภายในช่องปากโดยสำรวจเป็นคู่
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” “ทำไมฟันของเพื่อนถึงเป็นเช่นนั้น?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันรูปสิ่งมีชีวิตที่มีฟันและไม่มีฟันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับฟัน?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับฟัน
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟัน?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับฟัน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพรูปภาพสิ่งมีชีวิตที่มีฟัน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานเพดาน (จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องปากที่สำคัญต่อการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะที่เราออก
เสียงตามตัวอักษร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมสำรวจอวัยวะในช่องปาก
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับฟัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่มเกม “ฟันใครเอ่ย”
- แสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมการฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย

ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งมีชีวิตที่มีฟัน
- ปั้นดินน้ำมันรูปสิ่งมีชีวิตที่มีฟันและไม่มีฟัน

ความรู้ :
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และอยากเรียนรู้ โดยให้เหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
- สามารถออกเสียงตัวพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานเพดาน (จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ) ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในการสำรวจอวัยวะภายในช่องปาก
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ แมงกินฟัน
ระดับชั้นอนุบาล 2 Quarter 1 ปีการศึกษา 2558

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- คนแก่ไม่มีฟันต้องใส่ฟันปลอมถึงจะเคี้ยวอาหารได้
- ฟันใช้กัดกระดาษให้ขาดได้
- ฟันใช้กัดปากจนเป็นแผล
- เราฟันใช้เคี้ยวอาหาร
- เราต้องแปรงฟันทุกวัน
- เราต้องแปรงฟัน เช้า กลางวัน เย็น
- ฟันช่วยในการพูด
- ฟันเอาไว้กัดถุงพลาสติกได้
- ฟันเรากัดถั่ว
- ถ้าปวดฟันต้องไปหาหมอฟัน
 - ฟันใช้เคี้ยวของเหนียวๆ ได้
- ฟันผุจะมีสีดำ
- เรามีฟันน้ำนม
- เรามีฟันแท้ตอนเด็ก
- ฟันเรากัดหนังยางได้
- เราดัดฟันจะทำให้สวยได้
- ฟันเรามีสีขาวและสีเหลือง
- ฟันเราแข็งแรง

- ทำไมฟันเราถึงเล็ก                                                      
- ทำไมเด็กทารกเกิดใหม่ถึงยังไม่มีฟัน
- ทำไมฟันของเราถึงติดกัน                                            
- ทำไมฟันเราไม่มีขน
- ทำไมถึงมีฟันน้ำนมกับฟันแท้                                       
- ทำไมฟันของเราถึงกัดของแข็งๆ ไม่ได้
- ทำไมเราต้องอุดฟัน                                                    
 - ทำไมเราต้องแปรงฟันทุกวัน
 - ทำไมนกถึงไม่มีฟันเหมือนเรา                                   
 - ทำไมเราต้องถอนฟันผุออก
- ทำไมเราโตขึ้นฟันเราถึงใหญ่ขึ้น                                  
- ทำไมฟันของบางคนแหลม
- ทำไมฟันของเราไม่เหมือนกัน                                     
 - ทำไมฟันของเราเหมือนขั้นบันได
- ทำไมฟันของคุณยายกับเราไม่เหมือนกัน                      
- ทำไมฟันไดโดเสาร์ใหญ่กว่าเรา
- ทำไมฟันของพี่กระรอกกับฟันเราไม่เหมือนกัน             
- ทำไมฟันที่หักคุณแม่ถึงโยนขึ้นบนหลังคา
- ทำไมต้นไม้ถึงไม่มีฟันเหมือนเรา                                  
  - ทำไมเรามีฟันติดกันและไม่ติดกัน
- ทำไมฟันเราถึงติดกับเหงือก                                        
- ทำไมเรามีเลือดออกตอนแปรงฟัน
- ทำไมพี่สัตว์ไม่มีฟัน                                                      
 - ทำไมเรียกว่าฟันหลอ
- ทำไมฟันเราผุ                                                             
- ทำไมถึงเรียกว่าแมงกินฟัน
- ทำไมฟันเราถึงหัก                                                        
- ทำไมฟันของเราถึงมีสีขาว
- ทำไมฟันเราถึงห่าง                                                       
- ทำไมฟันเราถึงดำ
- ทำไมเราต้องใช้ฟันเคี้ยวอาหาร                                     
 - ทำไมเหงือกเราถึงบวม
- ทำไมฟันเราถึงเหลือง                                                   
- ทำไมฟันเรามีกลิ่นเหม็น
- ทำไมเรามีฟันโยก                                                       
- ทำไมเราแปรงฟันแล้วฟันเราถึงยังไม่สะอาดและมีกลิ่น1 ความคิดเห็น:

 1. เข้าสู้สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนรู้หน่วย “แมงกินฟัน” สำหรับพี่ๆอนุบาล 2 ค่ะ คุณครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟันผ่านนิทานให้เด็กๆ ได้ฟัง อีกทั้งเด็กๆ ยังได้จับคู่สำรวจฟันของเพื่อน แล้วบอกเล่าจากสิ่งที่สังเกตเห็นจากการสำรวจได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นคู่ของ
  พี่โอบอ้อม /พี่หนูยิ้ม : คุณครูค่ะฟันของโอบอ้อมสวยจัง ขาวด้วย
  พี่น้ำ /พี่ต้นกล้า : พี่น้ำฟันล่างจะชิดติดกัน 2 ซี่ แต่ ฟันบนห่างกันครับ
  จากนั้นคุณครูและเด็กๆร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งทุกคนสามารถบอกได้ตามความเข้าใจของตนเองอย่างเช่น คนแก่ไม่มีฟันต้องใส่ฟันปลอมถึงจะเคี้ยวอาหารได้ / ฟันใช้กัดกระดาษให้ขาดได้/ ฟันใช้กัดปากจนเป็นแผล/ เราฟันใช้เคี้ยวอาหาร/ เราต้องแปรงฟันทุกวัน
  ทำไมฟันเราถึงเล็ก/ ทำไมเด็กทารกเกิดใหม่ถึงยังไม่มีฟัน / ทำไมฟันของเราถึงติดกัน / ทำไมเราต้องอุดฟัน /ทำไมเราต้องแปรงฟันทุกวัน / ทำไมนกถึงไม่มีฟันเหมือนเรา ทำไมเราต้องถอนฟันผุออก ฯลฯ
  และในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ฐานการออกเสียงของแต่ละตัวอักษร พร้อมฝึกอ่านคำศัพท์ที่มีความหมาย เด็กๆต่างให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ